Trio Wild Mild

Chef's choice pizza sauce, mozzarella cheese, parmesan, mild sausage, chorizo, salami.
Trio Wild Mild
Provided by Customer Shen-Juarez Family

$ 20


Drag & Drop Ingredients
Salami
Sausage
Chorizo
Mozzarella Cheese
Parmesan
Pizza Sauce
Extra Toppings